18

Primer tram d’interconnexió de seus municipals a Constantí (Tarragona)

Juny 2017

L’Ajuntament de Constantí, ja disposa del primer tram de banda ampla per fibra òptica gràcies a la col·laboració entre el propi consistori, l’empresa gestora del servei d’aigües Sorea i FIBRAIGUA.

El municipi

Constantí és una vila i municipi de la comarca del Tarragonès, província de Tarragona. És a la riba dreta del riu Francolí, al límit amb Tarragona.

Àrea: 30,9 km²
Població: 6.439 (2016)

Més info aquí.

La problemàtica

La voluntat de l’Ajuntament i el seu equip, és la d’estendre una xarxa de fibra òptica pròpia per interconnecar els diferents equipaments i seus de les que disposa l’ens local. Aquestes estan disperses dins del seu terme municipal.

El primer tram cobria el tram més prioritari d’aquesta intranet: La Casa de la Vila amb la Policia Local. Aquests dos equipament situats en el carrer Major del municipi estan a una distancia aproximada de 400 metres i les solucions convencionals implicaven una obra civil important, tant a nivell de cost com a nivell d’impacte en els veïns, trànsit i una demora temporal considerable.

La solució

L’ajuntament com a titular de la infraestructura d’aigua disposava d’una canalització de distribució que permetia unir ambdós punts d’interès, el segment a utilitzar d’aquesta canonada era de 400 metres aproximadament.

Fent servir el producte Atlantis Hydrotec MHD-series s’ha aconseguit instal·lar un conducte de 10mm de diàmetre exterior, fabricat amb polietilè d’alta densitat, dins de la canalització existent de polietilè de 110mm. Aquest microducte allotjava al seu interior 24 fibres òptiques.

Per aquesta instal·lació particular s’ha actuat de la següent forma:

  • Creació de registres a ambdós extrems a càrrec de la brigada municipal.
  • El desplegament del nou conducte amb la fibra òptica pre-insertada, s’ha realitzat en dos dies per acotar els talls del subministrament d’aigua i tenir el menor impacte possible.
    • Estesa de guía.
    • Estesa de microducte amb la fibra preinsertada.
  • Un cop finalitzada l’estesa del cablejat, s’ha procedit a muntar els accessoris definitius que serveixen per a fixar el cablejat dins la canonada.
  • S’han deixat les troques sobrants destinades a les connexions, dins dels pous de registre habilitats per a les citades telecomunicacions. Degudament etiquetades i protegides. I s’ha fet arribar fins l’interior dels equipaments.
  • Construcció de les arquetes en ambdós extrems a càrrec de la brigada municipal.

Posteriorment, el personal de l’ajuntament especialitzat en telecomunicacions s’ha encarregat de realitzar tots els treballs per la connectivitat final de l’usuari. Aquesta aplicació mostra la perfecta convivència i integració entre desplegaments per canalització existent d’aigua dins un espai urbà. El producte emprat permet una instal·lació molt ràpida, a un cost molt reduït. Fent viable tècnica i econòmicament un desplegament que fins ara no era viable, sense impacte visual i amb un mínim impacte als ciutadans i ocupació d’espai públic durant el seu desplegament.

Les nostres solucions suposen un canvi de paradigma en la construcció i gestió de infraestructures. Des de la racionalització de les infraestructures existents i la compartició d’un mateix canal per diferents serveis. Garantint la seguretat, en benefici de la sostenibilitat i la mitigació de l’impacte mediambiental, civil i vers l’entorn.

A continuació, adjuntem una galeria d’imatges d’aquesta aplicació.