Esporc-Foto-Fabrica-Tona-Aerea-2016

Connexió a l’empresa Esporc S.A. (Tona)

Abril 2017

La fàbrica de pinso d’Esporc S.A. situada al municipi de Tona (Osona – Barcelona), ja disposa de connexió de banda ampla per fibra òptica gràcies a la col·laboració entre l’operador de telecomunicacions Emagina i FIBRAIGUA.

L’operador

Emagina és la marca comercial de l’empresa E-Phos Digital SLU, pertanyent al Grup Estabanell, creada l’any 2015 amb seu a Granollers.

Ephos neix, de la mà del Grup Estabanell, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de telecomunicacions tant del mercat residencial com de negoci mitjançant el desplegament d’una xarxa de fibra òptica pròpia de darrera generació sobre la qual prestar serveis innovadors, fiables, eficaços i amb el segell de proximitat que caracteritza a les empreses del grup.

Més info aquí.

La problemàtica

Aquesta important empresa de pinso situada a uns 500 metres de l’entrada del municipi no tenia accés a la banda ampla, per la seva localització allunyada de la zona urbana i l’elevat cost que implicava cobrir una distància de més de 500 metres amb metodologies convencionals d’estesa de fibra òptica.

La solució

L’empresa disposava d’una canalització en propietat per l’evacuació d’aigües brutes a la xarxa de clavegueram municipal, aquesta canalització cobria en un sol tram -aproximadament 550 metres- la distancia entre l’equipament i el punt més pròxim de fibra òptica.

Fent servir el producte Atlantis Hydrotec M-series s’ha aconseguit instal·lar un conducte de 5mm de diàmetre exterior, fabricat amb material d’alta densitat, dins de la canalització existent de polietilè de 90mm. Aquest microducte allotjava al seu interior 4 fibres òptiques.

Per aquesta instal·lació particular s’ha actuat de la següent forma:

  • Adequació de les arquetes existents  per poder realitzar els treballs d’estesa. Repicat interior de l’arqueta A (punt d’entrada) i adequació de la canonada en el punt B (punt de sortida).
  • El desplegament del nou conducte amb la fibra òptica pre-insertada, s’ha pogut realitzar amb l’ajuda d’un camió cisterna d’aigua neta.  S’ha assolit una ràpida instal·lació de la totalitat del microducte necessari, fent servir la tècnica d’empesa d’esponja.
  • Un cop finalitzada l’estesa del cablejat, s’ha procedit a muntar els accessoris definitius que serveixen per a fixar el cablejat dins la canonada.
  • S’han deixat les troques sobrants destinades a les connexions, dins dels pous de registre habilitats per a les citades telecomunicacions. Degudament etiquetades i protegides.

Posteriorment, l’operador s’ha encarregat de realitzar tots els treballs per la connectivitat i l’alta final de l’usuari. Aquesta aplicació mostra la perfecta convivència i integració entre desplegaments per canalització existent d’aigua (potable, en cru o residuals pre-tractades) i sistemàtiques convencionals com la microrasa i l’estesa per aeri.

El producte emprat permet una instal·lació molt ràpida, a un cost molt reduït. Fent viable tècnica i econòmicament un desplegament que fins ara no era viable.

Les nostres solucions suposen un canvi de paradigma en la construcció i gestió de infraestructures. Des de la racionalització de les infraestructures existents i la compartició d’un mateix canal per diferents serveis. Garantint la seguretat, en benefici de la sostenibilitat i la mitigació de l’impacte mediambiental, civil i vers l’entorn.

A continuació, adjuntem una galeria d’imatges d’aquesta aplicació.