Esporc-Foto-Fabrica-Tona-Aerea-2016

Connexión a la empresa Esporc S.A. (Tona)

Abril 2017

La fàbrica de pinso d’Esporc S.A. situada al municipi de Tona (Osona – Barcelona), ja disposa de connexió de banda ampla per fibra òptica gràcies a la col·laboració entre l’operador de telecomunicacions Emagina i FIBRAIGUA.

L’operador

Emagina és la marca comercial de l’empresa E-Phos Digital SLU, pertanyent al Grup Estabanell, creada l’any 2015 amb seu a Granollers.

Ephos neix, de la mà del Grup Estabanell, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de telecomunicacions tant del mercat residencial com de negoci mitjançant el desplegament d’una xarxa de fibra òptica pròpia de darrera generació sobre la qual prestar serveis innovadors, fiables, eficaços i amb el segell de proximitat que caracteritza a les empreses del grup.

Més info aquí.

La problemàtica

Aquesta important empresa de pinso situada a uns 500 metres de l’entrada del municipi no tenia accés a la banda ampla, per la seva localització allunyada de la zona urbana i l’elevat cost que implicava cobrir una distància de més de 500 metres amb metodologies convencionals d’estesa de fibra òptica.

La solució

L’empresa disposava d’una canalització en propietat per l’evacuació d’aigües brutes a la xarxa de clavegueram municipal, aquesta canalització cobria en un sol tram -aproximadament 550 metres- la distancia entre l’equipament i el punt més pròxim de fibra òptica.

Fent servir el producte Atlantis Hydrotec M-series s’ha aconseguit instal·lar un conducte de 5mm de diàmetre exterior, fabricat amb material d’alta densitat, dins de la canalització existent de polietilè de 90mm. Aquest microducte allotjava al seu interior 4 fibres òptiques.

Per aquesta instal·lació particular s’ha actuat de la següent forma:

  • Adecuación de las arquetas existentes para poder realizar los trabajos de tendido. Repicado interior de la arqueta A (punto de entrada) y adecuación de la tubería en el punto B (punto de salida).
  • El despliegue del nuevo conducto con la fibra óptica pre-insertada, se ha podido realizar con la ayuda de un camión cisterna de agua limpia. Se ha logrado una rápida instalación de la totalidad del microducte necesario, utilizando la técnica de empujada de esponja.
  • Una vez finalizada el tendido del cableado, se ha procedido a montar los accesorios definitivos que sirven para fijar el cableado dentro de la tubería.
  • Se han dejado las madejas sobrantes destinadas a las conexiones, dentro de los pozos de registro habilitados para las citadas telecomunicaciones. Debidamente etiquetadas y protegidas.

Posteriormente, el operador se ha encargado de realizar todos los trabajos para la conectividad y la alta final del usuario. Esta aplicación muestra la perfecta convivencia e integración entre despliegues por canalización existente de agua (potable, en crudo o residuales pre-tratadas) y sistemáticas convencionales como la microrasa y el tendido por aéreo.

El producto empleado permite una instalación muy rápida, a un coste muy reducido. Haciendo viable técnica y económicamente un despliegue que hasta ahora no era viable.

Nuestras soluciones suponen un cambio de paradigma en la construcción y gestión de infraestructuras. Desde la racionalización de las infraestructuras existentes y la compartición de un mismo canal para diferentes servicios. Garantizando la seguridad, en beneficio de la sostenibilidad y la mitigación del impacto medioambiental, civil y hacia el entorno.

A continuación, adjuntamos una galería de imágenes de esta aplicación.